Home Afmelden als lid

Afmelden als lid.

Het lidmaatschap kan door het lid alleen schriftelijk, brief of e-mail, worden beŽindigd bij de secretaris van de vereniging.

Bij opzegging dient met de volgende bepaling rekening te worden gehouden.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van elke maand van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Dit ontslaat het lid echter niet van eerder aangegane financiŽle verplichtingen jegens de vereniging.
Hiertoe worden in ieder geval gerekend:


- de tot de beŽindigingsdatum verschuldigde contributie
- reeds verschuldigde NTTB-contributie(s)
- inschrijfgeld toernooien
- verschuldigde kosten voor kleding.

Op de afmeldingsprocedure zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging van toepassing.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris of een ander bestuurslid.